• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

محاسبه سطح استخر


اولين گام در طراحى استخر شنا، تعيين مساحت كل آن است كه بر مبناى چگونگى استفاده و تعداد شناگرانى كه در يك زمان در داخل
استخر خواهند بود، پيش بينى مى شود. بر حسب توصيه كميته استخر هاى شناى امريكا، مى بايد حداقل طول استخر 60 فوت ( 18 متر) و
1,8 و 2 متر) منظور گردد. اما ، 1,5 ) ft عرض آن مضربى از 6،5 و 7 در استخرهاى تفريحى، تعداد شناگرانى كه در يك زمان داخل استخر خواهند بود، عامل اصلى در تعيين مساحت استخر مى باشد. معلوم شده است براى زمانى كه حداكثر تعداد شناگران داخل آب باشند، مى بايست به ازاى هر شناگر داخل آب 25 فوت مربع ( 2,3 متر مربع) سطح در نظر گرفته شود. در اينجا فرض بر اين است كه يك سوم افراد حاضر در استخر درون آب نيستند. ( منظور شناگرانى كه در محيط استخر بوده
و هنوز داخل آب نپريده اند و يا داخل آب بوده و از آن خارج شده اند)

(رله گازی شکوه)