• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

رله گازی شکوه - اتاق انباشت گاز

 عنوان اتاق زنگ خطر نیز شناخته می شود. نیمی از رله گازی شکوه  اتاق انباشت گاز است. این قالب ماشینکاری شده از آلومینیوم می باشد. سطح اندازه گیری شده توسظ مغناطیس بوده و نمونه برداری گاز شیر فلکه با شعله محافظ صفحه نمایش انجام می گیرد.

منبع: رله گازی شکوه