• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

رله گازی شکوه - سطح مغناطیسی  آشکارساز

رله گازی شکوه - سطح مغناطیسی  آشکارساز

 

سطح مغناطیسی شکوه دارای یک تماس داخلی و به طور معمول باز است که  نزدیک به 200 سی سی گاز در اتاق دچار زنگ زدگی خواهد شد. البته وقتی این حجم رخ می دهد، در این وضعیت رله نشانگر سنج نفت در موقعیت عمودی قرار خواهد گرفت. هر گازی که در اتاق زنگ خطر انباشته شده است می تواند از طریق آن استخراج شود.