• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

 

رله گازی شکوه - محفظه مسافرت

 

محفظه مسافرت و اتاق زنگ هشدار به صورت داخلی متصل می شوند تا گازی وارد شود از طریق رله شیر لوله 3/4 اینچ و در نهایت در اتاق زنگ خطر این نوع رله شکوه تجمع می یابد.