• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

نصب رله گازی شکوه  مقاله شماره یک

 

 

برای آنکه رله گازی آشکارساز به درستی عمل می کند، دستورالعمل نصب باید دنبال شود.

 

 

 

نخست، تمام مناطقی که ممکن است گاز در ترانسفورماتور شکوه جمع آوری شود باید با آنها پرکننده ها یا پیپ باشد و با لوله اصلی گاز جمع آوری شود.