• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

زنگ هشدار رله گازی شکوه

 

پشتیبانی از لوله های جمع آوری گاز و پشتیبانی از رله های گاز آشکارساز باید یک فرکانس طبیعی بیشتر از 90 هرتز داشته باشد. توجه شود لرزش بیش از حد می تواند منجر به زنگ هشدار از رله شود. برواحدهای خنک کننده روغن اجباری، پمپ شروع می شود و می تواند به طور ناگهانی رله گازی را ترک کند. توصیه می شود که رله های تاخیر زمانی شکوه برای راه اندازی پمپ ها زمانی که بیش از یک پمپ برای خنک کننده استفاده می شود استفاده می شود. برای مدل دوازده رله گازی شکوه توصیه می شود زمانی که پمپ ها درگیر هستند را مدنظر قرار دهید.