• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

انباشت گاز در رله گازی شکوه

حضور گاز در رله نشان دهنده احتمال خطا در ترانسفورماتور است. گاز باید پس از رسیدن روغن و یا زمان و میزان تجمع گاز مشخص شود. گاز می تواند از یک نشت در سیستم روغن اجباری بیرون آید یا می تواند پس از انتقال ترانسفورماتور در سرویس ایجاد شده باشد یا از روغن خود آزاد شود. اگر گاز قابل اشتعال باشد، گازهای تجزیه وجود دارد و ترانسفورماتور رله گازی شکوه باید تا زمانی که خطا قرار گرفته و پاک شود، قطع شود. اگر گاز قابل اشتعال نیست، واحد باید در خدمت باشد. میزان انباشت گاز مهمتر از حجم کل تولید است. یک رکورد در هر یک از  فاصله های زمانی بین هشدارها و یا ثبت موقعیت با استفاده از اشاره گر محفظه رله گازی با زمان می تواند کارساز باشد، نشان دهنده میزان فوری بودن انرژی خاموش است. یک تجمع گاز آهسته و یکنواخت نیازمند نیاز فوری به قطع است. با این حال، انباشت در سرعت شتاب نشان می دهد که ترانسفورماتور رله باید در اسرع وقت برای بررسی و تصحیح انرژی خاموش شود. برای جلوگیری از آسیب به سیلندر گازی در حین حمل و نقل، یک پلاگین پرتابل، نئوپرن، بند ناف اسفنجی نصب شده است. این باید بلافاصله قبل از نصب رله گازی برداشته شود، اما اگر مجبور به طور جداگانه یا در ترانسفورماتور رله گازی شکوه حمل شود، باید دوباره نصب شود.