• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

نمونه برداری از گاز و روغن رله گازی شکوه

 

 

برای نمونه برداری از گاز و روغن، به صورت زیر عمل کنید:

 

 

1. نمونه سرنگ از رله گازی را از دریچه های خون بگیرید.

 

 

2. یک نمونه از روغن از ترانسفورماتور رله گازی شکوه بگیرید.

 

 

3. هر دو نمونه را برای انواع و مقادیر گازهای موجود بررسی کنید.

 

 

 

4. با توجه به توصیه های سازنده ترانسفورماتور شکوه مشورت کنید.