• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

سیستم هشدار دهنده رله گازی شکوه

تماس هشدار، که نشان می دهد تجمع گاز بالا، بخشی جدایی ناپذیر از روغن سنج رله گازی شکوه است. هدایت از این تماس از سنج به اتصال دهنده واقع در سمت راست اتاق سفر منتقل می شود.