• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

مدل حداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr) حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr) برق مصرفي وزن (Kg) ابعاد پنل داخلي (cm) قیمت (ریال)
KW Ø A طول عمق ارتفاع
S306TC2 30000 --- --- 1 12.4 18 119 26.5 34.6 42,400,000
S366TC2 34000 --- --- 1 15.5 18 119 26.5 34.6 47,500,000
S306TQ2 30000 30000 --- 1 13.2 18 119 26.5 34.6 46,000,000
S366TQ2 34000 34000 --- 1 15.5 18 119 26.5 34.6 51,150,000
TV306STQ
big inverter
31390 40944 --- 1 11.8 18.5 119 26.5 34.6 47,900,000