• Email : energy2000co@yahoo.com

  • Phone : 021-88318152

  • Phone : 021-88317160

  • Phone : 021-77625781

برخی از محصولات فروشگاه


تمامی محصولات معرفی شده در این فروشگاه دارای کیفیت و استانداردهای تائید شده هستند.

مدل حد اکثر ظرفیت سرمايشی (BTU/hr) حد اکثرظرفیت گرمايشی (BTU/hr) برق مصرفي وزن خالص (kg) (cm) ابعاد قیمت (ریال)
KW Ø A طول عمق ارتفاع
W-136BC 12000 --- 1.26 1 5.6 43 60 56.7 38 موجودنیست
W-136BF 12000 --- 1.26 1 5.6 43 60 56.7 38 موجودنیست
W-136BR 11500 11500 1.35 1 5.7 31 47 52.5 35.3 موجودنیست
W-196BC 18000 --- 2.25 1 10.3 66 66 77 42.8 موجودنیست
LWC-2086BCD 20000 --- 2.46 1 12.1 66 66 77 42.8 موجودنیست
W-246BC 24000 --- 2.58 1 12.8 66 66 77 42.8 موجودنیست
LWC-2786BCD 26000 --- 2.8 1 13 75 66 77 42.8 موجودنیست
W-196BF 18000 --- 2.25 1 10.3 66 66 77 42.8 موجودنیست
W-246BF 24000 --- 2.58 1 12.8 66 66 77 42.8 موجودنیست
W-196BR 18000 18000 2.5 1 12.3 66 66 77 42.5 موجودنیست
W-246BR 24000 24000 2.74 1 12.8 67 66 77 42.8 موجودنیست