ترانس جرقه COF1 و COF2
شیر برقی گازوئیل
فیلتر گازوئیل مشعل